Tag «ฟ้าทะลายโจร»

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร           ในอินเดียใช้ในการรักษาไทฟอยด์ แก้อักเสบ แก้มาลาเรีย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีสารสำคัญ คือ Andrographolide สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด